Grobiņas sākumskola

Grobiņas sākumskolas pašnovērtējums

Lejupielādēt šeit!

Pēdējās izmaiņas ( Pirmdiena, 01 oktobris 2018 08:33 )
 
Skolas darbības reglamentējošie dokumenti

Par izglītojamo uzņemšanas un izstāšanās kārtību - lejupielādēt šeit!

Iesniegumu veidlapas: 

pamatizglītība,

pamatizglītība (speciālā),

pamatizglītība+profesionālā (mūzika)

pamatizglītība+profesionālā (mājturība).

 


Skolā ir iespēja iepazīties ar visiem turpmāk minētajiem dokumentiem.

Reglamenti

 

1. Pedagoģiskās padomes darbības organizēšanas reglaments

2. Izglītības iestādes padomes reglaments

3. Metodisko komisiju darbības organizēšanas reglaments

4. Bibliotēkas reglaments

5. Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

 

 Noteikumi

1. Iekšējās kārtības noteikumi

2. Darba kārtības noteikumi

3. Skolvadības informatīvās sistēmas iekšējie datu apstrādes sistēmas aizsardzības noteikumi

4. Video novērošanas iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi

 

Kārtības

1.     Par izglītojamo uzņemšanas un izstāšanās kārtību.

2.     Kārtība, kādā Grobiņas sākumskolā ierodas un uzturas nepiederošas personas.

3.     Kārtība, kādā nodrošināma skolēnu drošība Grobiņas sākumskolā un tās organizētajos pasākumos.

4.     Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē.

5.     Kārtība, kādā izstrādājami mācību priekšmetu tematiskie plāni.

6.     Kārtība, kādā aizvietojami skolotāji un kā tas atspoguļojams dokumentācijā.

7.     Kārtība, kādā iekārtojamas rakstu darbu burtnīcas.

8.     Kārtība, kādā tiek uzdoti, laboti un vērtēti skolēnu mājas darbi.

9.     Kārtība, kādā organizējams dežūrskolotāju darbs.

10.    Pagarinātās dienas grupas kārtība.

11.    Kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai un pārcelšanai nākamajā klasē.

12.    Kārtība, kādā Grobiņas sākumskolā organizējami pēcpārbaudījumi un papildu mācību pasākumi (konsultācijas) izglītojamam mācību gada beigās.

13.    Kārtība par skolēnu mācību sasniegumu un ārpusstundu darbu apbalvošanu 1. – 6. klasēs.

14.    Kārtība projektu nedēļas organizēšanai.

15.    Kārtība, kādā veidā skolēns un vai viņa vecāki var paust savu viedokli un saņemt nepieciešamo informāciju.

16.    Kārtība, kādā jāsniedz pirmā palīdzība nelaimes gadījumā cietušajam.

17.    Kārtība par ugunsdrošības pasākumiem izglītības iestādē.

18.    Kārtība, kādā veidā tiek izveidotas Civilās aizsardzības operatīvās grupas (CAOG).

19.    Kārtība, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas par vardarbības gadījumu pret bērnu.

20.    Kārtība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.

21.    Lietvedības kārtība.

22.    Bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu lietošanas kārtība.

23.    Kārtība par elektroiekārtu ekspluatāciju.

24.    Kārtība, strādājot ar datoru.

25.   Kārtība, strādājot ar kopētāju.

26.    Kārtība par darba drošību apkopējai.

 

Pēdējās izmaiņas ( Otrdiena, 27 oktobris 2015 08:10 )
 
Izglītības iestādes piedāvātās programmas

Grobiņas sākumskolā tiek piedāvātās šādas programmas:

  • pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programma (izglītības programmas kods 11011111);
  • pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) profesionāli orientētā virziena programma (izglītības programmas kods 11014111);
  • speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 11015611).

 

Pēdējās izmaiņas ( Ceturtdiena, 24 septembris 2015 17:02 )
Lasīt tālāk...
 
Par skolu

2018./2019.m.g. mācās 443 audzēkņi. 

Strādā 71 pedagogi.

 

Skolas vadība:  

Direktore LAILA URBĀNE

Direktores vietniece izglītības jomā  INETA LAPIŅA 

Direktores vietniece audzināšanas darbā  LINDA ASTRAUSKA

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā AGRIS ŠPICKOPFS