Grobiņas sākumskola

UNESCO nedēļas pasākumi Grobiņas skolās

Arī šogad UNESCO nedēļas pasākumi notika sadarbībā ar Grobiņas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļu, projektu vadītājas Lindas Lejas personā. Priecājos, ka sadarbība ar Domi veidojas pozitīvā gaisotnē, jo tas mums sniedz plašākas izziņas iespējas.

Tradicionāli arī šogad aicinājām uz mūsu skolu Liepājas muzeja muzejpedagoģijas speciālisti Marutu Eisteri, kura vadīja nodarbību 6.klasēm “Arheoloģija”. Skolēniem tika pastāstīts par arheologa darbu, kā arī tika sniegta iespeja piedalīties improvizētos arheoloģiskajos izrakumos. Diemžēl, šogad saskāros ar situāciju, kāda iepriekš nekad nebija novērota – atsevišķi skolēni nepildīja muzejpedagoģes dotos norādījumus un ar savu uzvedību parādīja savu nekulturālo attieksmi pret citu cilvēku darbu. Par laimi, šādu skolēnu bija skaitliskais mazākums. Lielākai daļai nodarbība šķita interesanta un aizraujoša. Kā teica M. Eistere – ir patiess gandarījums vērot, kāds lepnums atmirdz skolēnu acīs un stājā, kad viņi saprot, cik īpašā vietā – Grobiņā – mēs dzivojam! Paldies Marutai!

Savukārt 5.klašu un 10.klašu skolēniem bija tikšanās ar īstiem arheologiem. Kā jau grobiņnieki zina, šogad Skābaržkalnā un bērnudārza teritorijā (kur atradās senpilsēta) tika veikti arheoloģiskie izrakumi. Pateicoties Grobiņas novada domes atbalstam, pie mums ieradās grupa LU Vēstures un filozofijas fakultātes 2.kursa studentu savas arheoloģijas prakses pasniedzējas Elīnas Guščikas vadībā. Arheologi ļoti uzskatāmi un detalizēti stāstīja par savu darbu, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Ievadvārdus par UNESCO un Grobiņas arheoloģisko ansambli teica Tūrisma kluba OGA vadītājs, Grobiņas novada domes deputāts, Raimonds Reinis un arī Domes projektu vadītāja Linda Leja, abi šie jaunieši ir mācījušies mūsu skolā. Tagad gan ceļu uz skolu viņi mēro jau ka skolēnu vecāki. Priecājos, ka mūsu skolas absolventi atrod laiku un interesi sadarboties ar skolu.

Piebūves 1. stāva gaitenī no salidojuma dienas ir apskatāma fotoizstāde “Mans Grobiņas arheoloģiskais ansamblis”.  Ļoti skaistas fotogrāfijas rāda mums to burvību, kam varbūt ikdienā paejam garām. Aizejiet, apskatiet, iespējams, ka pazīstat arī kādu fotogrāfiju autoru, jo mūsu pašu grobiņnieki jau tie ir!

Ar novadpētniecības pulciņa bērniem arī aizgājām uz diviem Arheoloģiskā ansambļa objektiem – Livonijas ordeņa pilsdrupām un Skābaržkalnu. Kāds bija mūsu pārsteigums, sastopot Skābaržkalnā grupu arheologu no Latvijas universitātes, kuri veica kontrolmērījumus pilskalnā! Tā kā tagad esam jau gudri arheoloģijas jomā, varējām ar izpratni vērot arheologu rosīšanos un uzdot atbilstošus jautājumus.

Pateicoties UNESCO nedēļai, mūsu skolēniem ir iespēja uzzināt vairāk par savas pilsētas vēsturi. Ceru, ka skolēnu interese nezūd, aizverot skolas durvis. Ejam, vērojam, skatāmies un dalāmies ar uzzināto, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu un izprastu, cik īpašā, vēsturiski nozīmīgā vietā - Grobiņā - mes dzīvojam!

Skolotāja Sarmīte Kalniņa, UNESCO ASP koordinatore

Pēdējās izmaiņas ( Ceturtdiena, 20 oktobris 2016 16:15 )
 
Pasaules lielākā mācību stunda

Sarmīte Kalniņa,

Grobiņas sākumskolas skolotāja,

UNESCO ASP koordinatore,

sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

 

    Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas no 19. septembra vienlaikus norisinās gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis, tostarp Latvija apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.
     Akcija Latvijā norisinās jau otro gadu. Pagājušajā gadā akcijā piedalījās 59 izglītības iestādes no visas Latvijas, kas plānoja un īstenoja 139 mācību stundu plānus tādos mācību priekšmetos kā literatūra, fizika, ķīmija, latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vēsture, bioloģija un vizuālā māksla.
Kuri no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem šķita visnozīmīgākie Latvijas skolu skolotājiem un audzēkņiem pagājušajā gadā?     Visvairāk stundu plānu tika veltīti 3. mērķim, kas aicina nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem. Apraksti, fotoreportāžas un interesantākie mācību stundu plāni ir apkopoti publikācijā "Mācīties pārveidot!
Pasaules lielākā mācību stunda", kas lejuplādējama šeit:

http://skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/macities-parveidot-pasaules-lielaka-macibu-stunda-latvija/
Šogad starptautiskā akcija „Pasaules lielākā mācību stunda" norisinās ne tikai formālajā, bet arī neformālajā un ikdienas izglītībā. Tās organizatori aicina bērnus, jauniešus, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kopienu aktīvistus līdzdarboties un sniegt padomus un ierosinājumus sabiedrības, vides, ekonomikas jautājumu risināšanai. Latvijā aicina sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai.

    Grobiņas sākumskola un ģimnāzija iesaistījās akcijā "Pasaules lielākā mācību stunda". Mūsu mērķis bija novadīt šīs stundas radoši un izglītojoši, turklāt mūsu izvēlētais formāts paredzēja, ka stunda notiks abās skolās vienlaicīgi, tādējādi radot kopības un vienotības sajūtu skolēniem un skolotājiem. Kā mums tas izdevās – var jau redzēt šei!

 

 

Pēdējās izmaiņas ( Pirmdiena, 26 septembris 2016 11:02 )
 
"Saliec lauzīšus – atver pasauli!"

     2016. gada 26. aprīlī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā - UNESCO ASP dalībskolā - notika seminārs "Saliec lauzīšus – atver pasauli!". Tas tika organizēts globālās nedēļas “Izglītība visiem” ietvaros un bija veltīts tēmai "dažādība" - kā veidot iekļaujošu, pieņemošu skolas vidi, kādas interesantas un mūsdienīgas metodes izmantot tās radīšanai. Seminārs pulcēja vairāk nekā 50 skolotājus, skolu direktorus un administrācijas pārstāvjus no UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolām. Skolotāji no visas Latvijas - Kuldīgas, Rēzeknes, Grobiņas, Brocēniem, Rīgas, Valmieras, Ozolniekiem, Skujenes, Jēkabpils, Daugavpils un citām Latvijas pilsētām ieklausījās ekspertu un kolēģu stāstījumā par iekļaujošas izglītības mērķiem un praksi.

     Semināra ievadā visus sirsnīgi sveica Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas direktors Guntis Vasiļevskis, stāstot par skolas bagāto vēsturi un plašo piedāvāto programmu skolas audzēkņiem.

     Baiba Moļņika, UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i., aicināja iepazīt "dažādības dažādību", salikt dažādības lauzīšus un pastāstīja par 5 ievirzēm dažādības izpratnē: 


1. Nekad nepazaudēt savu bildi - savu mazo lauzīti lielajā bildē, smelties spēku kultūrā, savās saknēs, apzināties sevi šodien un nākotnē gan kā indivīdu, gan kā sabiedrības daļu.
2. Dažādībai ir daudz seju, tā ir daudzveidīga. Un jo augstāk mēs kāpsim un uzzināsim, jo vairāk iepazīsim dažādo.
3.Dažādības apzināšana un pieņemšana - tā ir mācīšanās mūža garumā - gan skolā, gan ārpus tās. 
4. Iekļaujoša izglītība, pieņemošas skolas vides veidošana - tas ir attieksmju un metožu jautājums un
skolotājs ir atslēga ceļā uz iekļaujošas skolas vides un mācīšanās vides veidošanu un dažādības izzināšanu.

    UNESCO Starptautiskā izglītības biroja viceprezidente, Prof. Liesma Ose stāstīja par to, kā veidot pieņemošu kopienu (tostarp skolas vidi), uzsverot tādas vērtības un principus kā uzticēšanās, solidaritāte, atbalsts, daudzvalodība. Īpaši tika uzsvērts nepieciešamais atbalsts skolēnu adaptācijai un akulturācijai, tostarp tādu speciālistu kā sociālo darbinieku, ārstu, tulku u.c. pieejamības nodrošināšana.

     Gianeja Zaļkalne un Sandra Demme, SPII "Saulespuķe" skolotājas stāstīja par pieredzi iekļaujošas izglītības nodrošināšanā, par iestādes sasniegumiem.

     Liene Valdmane, Eiropas Kustības Latvijā ģenerālsekretāre, uzsvēra, ka mūsdienu sabiedrībai ir ne tikai jāpieņem dažādais, bet jāapzinās, ka tehnoloģiju laikmetā liels izaicinājums ir arī "vienādošana". Globalizētā pasaulē dzīvojam vienotā informācijas telpā, lasām tās pašas ziņas, kas mudina izdarīt līdzīgus spriedumus. Ir jādomā kritiski, jāizvērtē informācija un jāpalīdz to darīt arī skolēniem.

     UNESCO ASP semināros vienmēr iepazīstamies ar kādu interesantu metodi, un šoreiz tā bija drāmas terapija. Kā izrādās, "drāma" nenozīmē tikai konfliktus, problēmas, dramatiskas situācijas. Kā semināra dalībniekiem pastāstīja Anna Šteina, sertificēta drāmas terapeite un supervīzore, Latvijas Drāmas Terapijas Asociācijas valdes priekšsēdētāja, vārds "drāma" cēlies no grieķu valodas vārda, kas nozīmē "darbība". Annas vadībā darbojāmies praktiski, veicot dažādus interesantus uzdevumus.

     Semināra noslēgumā sirsnīgi tika sveiktas jaunās UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas. Arī mūsu skola saņēma sertifikātu no UNESCO, tagad oficiāli esam uzņemtas projektā Latvijā un starptautiski. Vēlamies uzsvērt, ka mūsu skolasprojekta virziens ir Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai: holistiskas izglītības sekmēšana un veseluma pieeja izglītības nodrošināšanā.

             Seminārā piedalījās S. Kalniņa un M. Bumbule, projekta koordinatores Grobiņas sākumskolā

bilde2.jpg bilde6.jpg bilde7.jpg bilsde4.jpg

Pēdējās izmaiņas ( Piektdiena, 29 aprīlis 2016 07:28 )
 
UNESCO nedēļa Grobiņas sākumskolā

Nu jau tradicionāli mūsu skolā notiek UNESCO nedēļas aktivitātes.

13. oktobrī 5.klašu skolēniem bija iespēja satikt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas  Kultūras sektora vadītāju Ievu Švarcu. Izglītojošā lekcijā skolēni uzzināja to, kas ir UNESCO un kāpēc mums Grobiņā tas ir īpaši svarīgi. Man bija liels prieks un gandarījums par mūsu skolēniem, kuri uzmanīgi un ieinteresēti klausījās un uzdeva atbilstošus, gudrus jautājumus nodarbības vadītājai.

14.oktobrī 6.klašu skolēniem notika nodarbības arheoloģijā. Šīs nodarbības vadīja Liepājas muzeja pedagoģijas speciālisti. Arheoloģijas nodarbībās skolēni tika iepazīstināti ar teorētisko materiālu, kā arī darbojās praktiski kā īsti arheologi.

15. un 16.oktobrī skolas direktore Laila Urbāne un es piedalījāmies UNESCO 70.gadadienai veltītajā konferencē Kuldīgā. Mums bija iespēja doties ekskursijā pa skaisto Kuldīgas vecpilsētu, piedalījāmies radošajās darbnīcās, baudījām folkloras kopas “Kūrava” un Suitu sievu priekšnesumus. Iepazinām Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju tehnikuma audzēkņu mācību darba praktisko pusi. Pasākuma oficiālajā daļā, ko vadīja LTV moderators Haralds Burkovskis, noklausījāmies UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas Nacionālā saraksta un ”Pasaules atmiņa” Nacionālā reģistra dalībnieku sagatavotās prezentācijas. Darbošanās šajā konferencē mums bija iespējama tāpēc, ka mūsu skola ir UNESCO ASP dalībniece.

 Skolotāja Sarmīte Kalniņa

 

 

 
Zinātnieku nakts Rīgā

25.septembrī 3.b un 4.c klases skolēni devās uz Rīgu, lai "Zinātnieku nakts 2015" pasākumā iepazītu aizraujošo zinātnes pasauli, apmeklētu zinātniskās prezentācijās un piedalītos radošajās darbnīcās. 

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē notika zinātniskā prezentācija "Kā redz robots". Redzējām RTU Robotikas kluba biedru gatavotos robotus. Tas bija ļoti interesanti! 

Pēc tam 4.klases skolēni devās uz nodarbību "gaismas un ēnas spēles", kur mācījās izveidot ēnu teātra tēlus un izspēlēt ar tiem dažādas etīdes. 3.klases skolēni darbnīcā "Izveidosim paši savu gaismas avotu" mācījās izveidot vienkāršu bateriju. Skolēni pirmo reizi turēja rokās lodāmurus... Nebija viegli smalkos vadiņus pielodēt slēdzim vai diodēm, bet, pateicoties studentu prasmīgai vadībai, visi ar šo uzdevumu tika galā! Savu pašgatavoto lukturīti katrs varēja ņemt līdzi.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā gida pavadībā izstaigājām visus stāvus un uzzinājām daudz interesanta. Nobeigumā skolēni uz interaktīvās tāfeles varēja pārbaudīt savas zināšanas par gaismas pili.

Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā noskatījāmies jaunāko izglītojošo filmu par rīcību dažādās bīstamās situācijās. Pēc tam katrs varēja izmēģināt savu veiksmi dažādos Fizmix eksperimentos un radošajā darbnīcā "Radi pats savu gaismu" izliet krāsainu un smaržīgu sveci, kā arī pagatavot svečturīti.

Skolēni mājup devās ar gandarījuma sajūtu par redzēto, dzirdēto un pašu paveikto!  Attēlu galerija šeit!

3.b klases skolēnu iespaidi par mācību ekskursiju uz Rīgu

Marta: Man ļoti patika radošās darbnīcas un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā! Gribētu vēlreiz piedalīties tādā pasākumā!

Pēteris: Man patika, kā mēs taisījām lukturīšus!

Jānis: Man ļoti patika nodarbības RTU!

Simsons: Ekskursija bija forša! Man patika visu darīt un tas, ka saņēmām dāvaniņas.

Paula:Man patika viss, ko mēs redzējām, dzirdējām un darījām! Arī pusdienošana Olimpijā!

4.c klases skolēnu iespaidi

ZANDA:         Par ekskursiju esmu sajūsmā. Uzzināju daudz ko jaunu par robotiem, Rīgas lepnumu – Gaismas pili un par situācijām, kurās no sākuma padomā un pēc tam dari. Katrā ziņā ekskursija man ļoti patika!!!

KEVINS: Šī ekskursija man patika! Es uzzināju, kā darbojas dažādi priekšmeti, piemēram, roboti. Biju sajūsmā par Latvenergo muzeja radošajām darbnīcām.

TANISA:         Man šī ekskursija ļoti patika! Viss vairāk man patika “Latvenergo” radošās darbnīcas, kur varēja pagatavot sveces un svečturi!

KEITA: Man patika viss, izņemot tas, ka nevarējām taisīt gaismiņas ēnu teātra vietā, bet tā viss bija labi. Es uzzināju, kā darbojas roboti un ka uz ceļa ir jābūt ļoti uzmanīgiem.

MADARA:      Man patika RTU lekcija par robotiem. Uzzināju, ka Gaismas pilī katrs stāvs ir par piemiņu latam.

MARTA un ANNIJA: Patika Gaismas pilī, tur redzējām tik mazu grāmatiņu kā rūtiņa. Vēl patika liet sveces. Nebija tāda lieta, kas nepatiktu.

MATĪSS un Verners: Mums patika “Latvenergo” radošās darbnīcas. Vēl patika RTU lekcija par robotiku. Nebija tādas lietas, kas nepatiktu. Uzzinājām, cik daudz LNB ir grāmatas.

Apkopoja Mārīte Bumbule un Arta Strakša

 
Pasaules lielākā mācību stunda

29.septembrī 6.klašu skolēni sociālo zinību stundās strādāja neierastāk – piedalījās Pasaules lielākajā mācību stundā. Es izvēlējos ar skolēniem runāt par globālās attīstībās problēmām un mērķiem to novēršanā. Skolēniem bija iespēja darboties grupās, pārdomājot globālās problēmas un kopīgi tās pārrunājot. Noskatījāmies filmu par Vispasaules mērķiem un salikām puzli. Visbeidzot, darbojāmies arī kā tulki un mēģinājām pārtulkot mērķu nosaukumus no angļu valodas uz latviešu valodu.

Es ceru, ka skolēni, kuri būs pieaugušie 2030.gadā, varēs dzīvot labākā, tīrākā, drošākā pasaulē, kurā tādi jēdzieni kā bads, nabadzība, karš, nevienlīdzība, resursu nepietiekamība u.c. būs pagātnē.

Par aktivitāti „Pasaules lielākā mācību stunda” vairāk lasiet šeit!

Sk. S. Kalniņa

Pēdējās izmaiņas ( Ceturtdiena, 01 oktobris 2015 08:54 )
 
Dabā ar izpratni!

11.septembrī es piedalījos UNESCO ASP seminārā “Mācīšanās un mācīšana ilgtspējīgai nākotnei: vides izglītība sabiedrības attīstībai un personības pilnveidei”. Šajā seminārā kopā ar ASP skolotājiem darbojās arī speciālisti no Vides ministrijas, dažādām sabiedriskajām organizācijām, kā arī IZM speciālisti. Semināra gaitā radījām vīziju, kā veidot izglītības procesu, lai tas būtu balstīts uz kompetenču pieeju, Aktuāla ir sadarbības pedagoģija, kas veicina profesionālo izaugsmi un pārvar individuālās kvalitātes izpratnes slieksni. Neatņemama izglītības procesa daļa ir vides izglītība kā izglītība ilgtspējīgai attīstībai – visos mācību priekšmetos jāpanāk kritiska vides un sabiedrības problēmu vērtēšana.

Seminārā savā pieredzē brīvprātīgo darba organizēšanā dalījās Īslandes Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti. Brīvprātīgo darbs Latvijā ir joma, kas vēl bērna autiņos. Īslandes pieredze tiešām ir ļoti vērtīga, lai arī mēs sāktu izprast šīs nozares specifiku un to attīstīt.

Seminārā piedalījās arī Izglītības un Zinātnes ministre M. Seile, kā arī VISC vadītājs G. Catlaks un UNESCO LNK ģenerāldirektora p.i. B. Moļņika.

         Tuvākajā nākotnē plānojam piedalīties Pasaules lielākajā mācību stundā – globālās izglītības akcijā, kas notiks no 28.septembra līdz 4.oktobrim. (interesentiem materiāli pieejami www.skolas.unesco.lv un www.tes.co.uk/worldslargestlesson).

                25.septembrī dabaszinību skolotājas M. Bumbule un  A. Strakša kopā ar daļu 4. un 5.klašu skolēniem dosies uz Rīgu, lai piedalītos Zinātnieku nakts pasākumos.

 
Vairāk rakstu...
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 2